Postia fragilis

Family: Fomitopsidaceae
Order: Polyporales

Cap/Body:

Underside/Stalk:  

Growth location/Season:

Spore Print: white